Summer school is back

In swedish:

Den 22–25 augusti 2023 arrangerar Centrum för kunskapshistoria, Lunds universitet (LUCK), för fjärde året Kunskapshistorisk sommarskola. Sommarskolan kommer att ge fördjupande orientering i det expanderande fältet kunskapshistoria (videnshistorie, kunnskapshistorie, history of knowledge). LUCK är en ledande institution i utvecklingen av kunskapshistorisk forskning och sommarskolan erbjuder en unik möjlighet att möta erfarna forskare inom fältet, liksom doktorander och yngre forskare med närliggande intressen. Kursen är öppen för doktorander och nydisputerade från hela Norden. Mer specifikt kommer sommarskolan att erbjuda:

  • Feedback på deltagarnas pågående eller planerade forskningsprojekt
  • Föreläsningar om pågående forskning av verksamma historiker
  • Workshops och seminarier kring ny kunskapshistorisk litteratur
  • Seminarium kring forskningens process och vetenskaplig praktik

Arbetsspråket kommer att vara skandinaviska (svenska/danska/norska) och vi välkomnar sökande med historiska intressen från alla humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Ansökningar kan skrivas på något av de skandinaviska språken eller engelska och ska innehålla:

  1. kort CV (max en sida)
  2. abstract över avhandlingsprojektet/det planerade forskningsprojektet, inklusive en kort reflektion över varför ditt arbete kan befrämjas av en anknytning till det kunskapshistoriska fältet (max en sida).

Kursen inleds med en kort introduktion via Zoom. Inför kursen kommer deltagarna att få en litteraturlista för förberedande inläsning, samt i början av augusti ombedjas skicka in ett något utförligare underlag rörande det egna arbetet.

Sommarskolan motsvarar 5 ECTS-poäng. Intyg ges för genomförd kurs. Deltagande i sommarskolan är kostnadsfritt; luncher och en gemensam middag ingår. Boende samt resa till Lund och övriga omkostnader står deltagarna själva för. Genom universitetet kan vi hjälpa till att boka logi till ett fördelaktigt pris.

Ansökningar skickas till sommarskolans koordinator: bjorn.lundberg@hist.lu.se, senast den 31 mars 2023. Besked om antagning och mer information till de antagna skickas ut i april.

Centrum för kunskapshistoria (LUCK)

Historiska institutionen, Lunds universitet

       Björn Lundberg, forskare i kunskapshistoria, sommarskolans koordinator

       Johan Östling, föreståndare för LUCK

Photo by Dan Senior on Unsplash

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s