Doktorandkurs i kunskapshistoria

Forskarutbildningskurs inom Nationella forskarskolan i historiska studier, 7,5 hp.

 Under 2000-talet har kunskapshistoria (history of knowledgeWissensgeschichte) vuxit fram som ett nytt internationellt fält. Det kan definieras som en systematisk vetenskaplig undersökning av kunskapens plats i historien och de system och samhälleliga sammanhang som den har ingått i. I centrum för uppmärksamheten står alltså kunskapen – inte idéer, vetenskap eller kultur. Syftet med denna kurs är tvåfaldigt. För det första vill vi ge en kvalificerad empirisk, teoretisk och historiografisk vägledning i det framväxande kunskapshistoriska området. Vi kommer diskutera vissa klassiska texter, men tyngdpunkten ligger på nya, internationella forskningsbidrag. Bland de teman och analytiska kategorier som tas upp finns kunskapens cirkulation, medieformer, aktörer och institutioner. Kursen har ingen kronologisk eller geografisk inriktning, men doktoranderna bereds möjlighet att fördjupa sig inom sina specialområden. Det andra syftet med kursen är att belysa och problematisera den historiska forskningens roll i vår tids ”kunskapssamhälle” genom att, mot bakgrund av dessa kunskapshistoriska studier, knyta an till den samtida digitala utvecklingen. En av den utvecklingens mer påtagliga konsekvenser är just att gamla kunskapsauktoriteter utmanas och nya träder fram, och mer allmänt att formerna och uttrycken för legitim kunskap ifrågasätts och omförhandlas på olika sätt som doktoranderna behöver förhålla sig till. Av särskilt intresse därvidlag är deras egen roll som kunskapsproducenter och kunskapsaktörer, de vetenskapliga publiceringsformernas förändring samt forskningens karaktär i ett snabbt skiftande medielandskap – allt frågor som med fördel kan behandlas ur ett kunskapshistoriskt perspektiv.

Kursperiod: 2 november-3 december, 2017. Internat 9-10 november och 27-28 november.

För mer information, se: https://newhistoryofknowledge.com/2017/03/30/doktorandkurs-i-kunskapshistoria/

 

Knowledge moves: PhD courses

Knowledge moves” is a five-year doctoral course cycle organized and hosted by university departments in Norway and Sweden: the Department of Culture Studies and Oriental Languages and TIK Centre for Technology, Innovation and Culture at the University of Oslo, AHO Oslo School of Architecture and Design, the Department of History of Science and Ideas, Uppsala University, the Division of History of Science, Technology and Environment at KTH Royal Institute of Technology Stockholm, and the Division of History of Ideas and Sciences, Lund University. The first course in the cycle, knowledge, space and design is held in fall 2016 at AHO, Oslo.

For more information on courses offered, see http://www.ahophdlive.no/knowledgemoves

Workshop: ”Kunskap i cirkulation

Lund, 18–19 augusti 2016

Syftet med sensommarens workshop är att vi tillsammans ska börja utveckla den generella historiska förståelsen av fenomenet kunskapscirkulation. Vår konkreta målsättning är att arbetet ska mynna ut i en antologi, utgiven på engelska på ett förlag som tillämpar sakkunniggranskning. Ambitionen är att vår publikation ska ge ett vägande och originellt bidrag till den framväxande internationella forskningsdiskussionen. En utgångspunkt för arbetet på workshoppen är en samling av fyra texter som på olika
sätt behandlar kunskapscirkulation.

• James Secord, ”Knowledge in Transit”, Isis 95:4 (2004)
En grundläggande text på området som har bidragit starkt till att formera den vetenskapshistoriska
diskussionen om kunskapscirkulation.
• Johan Östling & David Larsson Heidenblad, ”Cirkulation. Nyckeln till en ny kunskapshistoria” (2016)
Texten ger en historiografisk överblick och ett distinkt bud på hur cirkulation kan förstås, användas och vidareutvecklas. Den befinner sig för närvarande under granskning och får därför inte spridas vidare.
• Wiebe Keim, ”Conceptualizing Circulation of Knowledge in the Social Sciences” (2014)
En teoretisk artikel som från ett sociologiskt perspektiv griper in i den internationella
forskningsdiskussionen och ger ett alternativt bud på hur cirkulation bör förstås.
• Erling Sandmo, ”The History of Knowledge” (2016)
En ansökan till Norges forskningsråd (insänd i maj 2016) som ger en uppfattning om hur vi förstår kunskapshistoria som ett fält. Ansökan befinner sig under beredning; sprid den inte.

Advertisements